A világ következő lehetséges ura: Hszi Csin-ping Kínája

2019.03.29. · gazdaság

A Kínai Népköztársaság államigazgatási berendezkedésének sajátossága, hogy a párt főtitkári pozíciója együtt jár az államelnöki, illetve a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg, azaz a katonai erők főparancsnoki tisztségével. Egy olyan országban, ahol ilyen erős a hatalmi koncentráció, továbbá a nyugati értelemben vett „fékek és ellensúlyok” működése elhanyagolható mértékű, az elnöki pozíciót betöltő személy egyéni ambíciói jelentősen meghatározzák adott ország külpolitikai és gazdasági irányvonalait. 

A 2013 óta az országot vezető Hszi Csin-ping elnöksége során erre érdemes kiemelt hangsúlyt helyezni, ugyanis egyes vélemények szerint az államalapító Mao Ce-tung óta nem volt olyan elnök, akinek személyi kultusza és egyszemélyi hatalma ennyire erős lett volna. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy neve és gondolatai (Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era) még élete során bekerültek a kínai alkotmányba, továbbá az államelnöki pozíció betöltésére vonatkozó időbeli korlátozást is feloldották esetében.

A regnáló elnök gazdaságpolitikai ambícióinak és szándékainak feltérképezésére kiváló lehetőséget nyújt a megválasztását követően elmondott beszédeinek tanulmányozása, amelyek többek között Hszi The Governance of China (Kína kormányzása) című, 2014-ben kiadott könyvében jelentek meg.

photo_camera Hszi Csin-ping a Kína kormányzása borítóján

A kínai típusú szocializmus továbbfejlesztése

Hszi Csin-ping az akkor frissen megválasztott központi bizottság 2013. január 5-i ülésén elhangozott beszédében ismertette szándékát a párt vezetésének arra, hogy tovább kívánja fejleszteni a korábban kijelölt kínai fejlődési modellt, melyet Teng Hsziao-ping 1982-ben megfogalmazott terminológiája alapján „kínai típusú szocializmusnak” neveznek. Ez a berendezkedés a marxista ideológián alapul, azonban a korábban kudarcot vallott szocialista gazdasági modell hibáit kijavítva elismeri a folyamatos technológiai fejlődés és innováció kiemelkedő szerepét a prosperitás elérésében. A piacgazdaság és a szocialista államigazgatási modell keresztezéséből született rendszer a források elosztásánál elsődleges szerepet szán a piaci folyamatoknak – szemben a XX. századi kommunista országok tervgazdálkodási modelljével –, így az állam feladata a főbb stratégiai irányvonalak meghatározása mellett a szabályozási rendszer megfelelő kialakítására és a piaci tökéletlenségek korrekciójára korlátozódik. Kína esetében jelenleg olyan hibrid rendszer figyelhető meg, amely ideológiai hátterét tekintve megmaradt a marxista tanok értékrendjén, azonban elődjeivel szemben  képes a változó körülményekhez igazodni és megújulni.

Hszi felismeri a befelé fordulás, illetve a világgazdasági, tudományos és technológiai trendek szem elől vesztésének veszélyét, így retorikájában és intézkedéseiben is a további reform és nyitás fontosságát emeli ki. Az elnök több beszédében is elhangzik, hogy a mostani kínai szocialista rendszer rendkívül kezdetleges, így a helyi és a központi pártvezetésnek a folyamatos tökéletesítésre kell törekednie.

A kínai álom

Megválasztása után Hszi beszédeinek egyik legfontosabb eleme a „kínai álom” megfogalmazása volt, de a modern Kína törekvéseinek és célkitűzéseinek teljes megértéséhez fontos visszatekinteni a 19. század első felére, az ópiumháborúk idejére. Ez az eseménysorozat volt Kína több ezer éves történelmének egyik legfőbb töréspontja (elsősorban a megalázó feltételeket diktáló, 1842-ben született nankingi egyezmény), ami nyilvánvalóvá tette, hogy a befelé fordulás többé nem hatékony birodalmi stratégia. Az ópiumháborút követő sorozatos megaláztatások nemcsak Kína alapvető nemzeti szuverenitását sértették, hanem a kínai népnek oly fontos identitástudatot és önbecsülést is, és végül elvezettek a császári rendszer felbomlásához, majd a kommunizmus térnyeréséhez. Hszi Csin-ping retorikájában gyakran megjelennek az elmúlt 170 évben a Kínát ért csapások – ópiumháborúk, kínai-japán háború, világháborúk –, amelyek következtében a népnek sok szenvedést kellett átélnie. 

Erre a gondolati ívre építve fogalmazta meg az elnök a „Rejuvenation of the Chinese Nation”, magyarul a kínai nemzet megfiatalítása elnevezésű célkitűzését. Hszi beszédeiben két erre vonatkozó konkrétumot rögzít, amiket „Two Centenary Goals”-nak,  azaz a két, évszázados célnak nevez. Az első deklarált célkitűzés, amelyet Hszi 2021-re, vagyis a Kínai Kommunista Párt megalapításának 100. évfordulójára kíván elérni a „minden tekintetben mérsékelten sikeres társadalom” megvalósítása; a második, amit a Kínai Népköztársaság 1949-es megalapításának centenáriumára időzített  egy sikeres, erős, demokratikus, kulturálisan fejlett és harmonikus modern szocialista ország állapotának elérése. Ezek a konkrétumok nélküli, ambiciózus célkitűzések adják az ideológiai hátteret Kína bel- és külpolitikai, illetve gazdasági törekvéseinek. (Az állami célkitűzések kapcsán fontos megérteni, hogy a kínai felfogás szerint az ország nem feltörekvő hatalom, hanem egy több ezer éves szuperhatalom, amelynek a lába alatt 150 éve megingott a talaj és napjainkban kezdi visszanyerni erejét.)

Béke, be nem avatkozás, fejlődés, prosperitás

A regnáló kínai elnök retorikájában rendszeresen megjelenik a békés fejlődés gondolata. Javaslata szerint a világnak olyan gazdasági modellt kell követnie, amely minden országnak lehetővé teszi a fejlődét. Beszédei szerint a kölcsönösen előnyös multilaterális gazdasági kapcsolatoknak a nyitottságon és az együttműködésen kell alapulniuk, továbbá a békés fejlődés fenntartása érdekében fontos doktrína az országok belügyeibe való be nem avatkozás, azaz a nemzeti szuverenitás mindenkori tiszteletben tartása. Kína és a világ többi részének fejlődése között Hszi a nagyfokú interdependencia miatt erős, pozitív korrelációt lát. Ez a dinamikus fejlődés csak békés körülmények között tartható fenn, viszont a béke is csak a permanens fejlődés közepette létezhet. 

Kínát Hszi békeszerető népként aposztrofálja, amelyet a stabilitás és a világbékére törekedés vezérel. A történelmi folyamatokból tanulságként azt vonja le, hogy az agresszív expanziós törekvések mindig bukással végződtek, így Kína külgazdasági stratégiáját úgy határozza meg, hogy a világban található lehetőségeket Kína javára kell fordítani, a kínai lehetőségeket pedig a világ javára. Globális víziója szerint a kínai fejlődés kiterjesztése a világ többi országára win-win szituációkat szül, amelyekben minden szereplő nyer, a külgazdasági intézkedései során kialakuló szoros diplomáciai kapcsolatok pedig elősegítik az emberiséget fenyegető globális kihívások megoldását. Az elnök beszédei során gyakran hangsúlyozza, hogy szeretné, ha a nemzetközi közösség nyitott lenne arra, hogy mélyebben is megismerje országa békés fejlődésre irányuló stratégiáját, és ezáltal megértse, hogy Kína külgazdasági intézkedéseivel nem kívánja más országok érdekeit sérteni.

Az USA elnöke, Donald Trump és Hszi Csin-ping 2018 november 30-án a Buenos Aires-i G20 csúcstalálkozón
photo_camera Hszi Csin-ping az USA elnökével, Donald Trumppal 2018 november 30-án a Buenos Aires-i G20 csúcstalálkozón Fotó: Pool For Yomiuri/The Yomiuri Shimbun

A Hszi Csin-ping által hirdetett globális expanziós törekvéseket a világpolitikai folyamatok szintén kedvezően érintik. A világ jelenleg egyetlen szuperhatalmának kül- és gazdaságpolitikáját elsősorban az „America First” mottó határozza meg a regnáló elnök stratégiája mentén. A Trump-féle, részben izolacionalista gazdaságpolitika jellemzője az USA nemzetközi szerepvállalásának mérséklése, valamint a korábban megkötött nemzetközi egyezményekből való kilépés vagy ezek újratárgyalása. Ezen folyamatokkal párhuzamosan a kínai vezetés egyre intenzívebben hirdeti a multilateralizmuson és szabadkereskedelmen alapuló világrendet, amelyben Kína kész átvenni az Egyesült Államoktól a globális vezető szerepét.

A szerző a Budapesti Gazdasági Egyetem Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás programjának mesterszakos hallgatója. Az írás egy része megjelent a 2018. évi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készített, Kína gazdasági és politikai expanziója az afrikai kontinensen című dolgozatban.