Íme 10 izgalmas kötet a ma kezdődő ünnepi könyvhétről

2018.06.07. · gazdaság

A Budapesten és kilenc vidéki városban ma kezdődő és öt napon át zajló, csak a központi helyszínen közel kétszáz kiadót és terjesztőt felvonultató 89. Ünnepi Könyvhét kínálatából csemegéztünk. A teljesség igénye nélkül, de a gazdaság-tudomány-technológia hármas jelszavától vezérelve válogattuk ki az alábbi köteteket.

Divat, kultúra, történelem

Szerkesztette: F. Dózsa Katalin, Szatmári Judit Anna és Szentesi Réka

A viselet önmmagában információ, amely az aktuális gazdasági és politikai kontextusban alakul tömegesen követett mintává. A divatjelenségek dinamikájában nem az a leglényegesebb mozzanat, hogy egy új forma megjelenik, hanem hogy ez az új forma elterjedtté válik-e, és milyen számban akadnak követői. A divattárgyak, miközben tükrözik az egyéni önmeghatározást, egyszersmind elhelyezik az egyént az adott társadalomban is. A modern viselettörténet-tudomány leghaladóbb magyarországi képviselői által szerkesztett tanulmánykötet a divat fogalmát, kialakulásának, elterjedésének okait járja körül, szoros összefüggésben az adott kor kultúrájával és történelmi eseményeivel. (ELTE Eötvös Kiadó)

A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten

Szerző: Perényi Roland

A kötet szociológiai látleletek gyűjteménye a 19. század második felétől a 20. század elejéig tartó időszakról – abból a korszakból, amikor megélhetési és önjelölt riporterek egyre másra tudósítottak a nagyvárosok szegények és proletárok lakta negyedeiről. A metropoliszok rejtett zugait megjárva aztán a szociális problémákra érzékenyebbek úgy igyekeztek bemutatni a társadalom másik felét a „tisztes” polgárságnak, hogy többnyire megoldási javaslatokkal is előálltak. (Napvilág Kiadó)

Building Nations with Non-Nationals

Szerző: Szelényi Iván

A magyar szociológia frontharcosa, Szelényi Iván 2010-14 között az Egyesült Arab Emirátusokban dolgozó pakisztáni vendégmunkások munkavállalási szokásainak feltérképezésére vállalkozott, az eredményt a célzatosan angol címmel publikált kötetében foglalta össze. Érdeklődését az keltette fel, hogy az Emirátusok lakosságának 90 százaléka gastarbeiter. (Corvina)

Európai integráció és/vagy keleti nyitás

Szerző: Szigetvári Tamás

A török külpolitikai és külgazdasági dilemmák a 21. század elején alcímű kötet arra a két kérdésre keresi a választ, hogy reális-e még az európai integrációban való szorosabb részvétel, illetve, hogy valóban alternatív lehetőségeket nyújtanak-e az egyre erősebb orosz vagy/és kelet-ázsiái kapcsolatok. Az elemzés a törökországi belpolitika alakulásának vizsgálata mellett a politikai és gazdasági külkapcsolatok részletes áttekintésével keresi a választ ezekre a kérdésekre. (Typotex)

A birodalommá válás útján

Szerző: David Engels

Az időszámítás előtt első század Római Köztársasága hasonló nehézségekkel nézett szembe, mint a mai Európa: munkanélküliség, az értékrend hanyatlása, tömeges bevándorlás, a népesség csökkenése, globalizáció, technokrácia, termeléskiszervezés, aszimmetrikus háborúk, gazdasági oligarchia, a bevett vallások és kultuszok hanyatlása, társadalmi polarizálódás, széthulló családok és materializmus.
David Engels, az Université libre de Bruxelles ókortörténész professzora impozáns történeti-filológiai felkészültséggel mutatja be, hogy kétezer évvel ezelőtt milyen válaszok születtek a maihoz hasonló történelmi helyzetben. Diagnózisa szerint ha az egyre fenyegetőbbnek tűnő válság az Európai Unió polgáraiban fel tudná ébreszteni az összetartozásnak azt a szellemét, amely minden állam és kultúra nagyságának egyetlen letéteményese, remélhetnénk, hogy Európa a jövőben minden újabb politikai és gazdasági veszélynek ellen tud majd állni. Anyagi szempontból kétség kívül szegényedhet ezek hatására, erkölcsileg és politikailag azonban végül megerősödne. (L'Harmattan)

Bizalom és pénzügyek

Szerző: Györffy Dóra

Az MTA politológus-közgazdász doktora az emberi kapcsolatok egyik legmeghatározóbb jellemzőjét, a bizalmat járja körül szakmai szempontok alapján. Bár a fogalom nehezen meghatározható és nehezen mérhető, mégis egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a közgazdasági kutatásokban. A bizalom ma már bizonyítottan meghatározó fontosságú a gazdasági növekedés, az adófizetés vagy a szabálykövetés területén. A könyv esettanulmányokkal illusztrálja, hogyan segíthet mindez az Európai Unió válságának és válságkezelésének megértésében. Rávilágít arra, hogy alacsony bizalmi környezetben az egyének és a döntéshozók időhorizontja is lerövidül. Ilyen helyzetben elmaradnak a szerkezeti reformok, és jellemzőek a politikai ciklusok, a laza pénzügyi szabályozások valamint a fellendülés és válság váltakozásából eredő nagymértékű gazdasági kilengések. A kötet szerzője amellett érvel, hogy e problémák megoldásához az állam leginkább a jogállamiság megerősítésével tud hozzájárulni – nem véletlen, hogy a jogállamiság változása és a gazdasági konvergencia között szoros kapcsolat fedezhető fel az EU déli és keleti tagállamaiban. (Typotex)

Régi és új világ határán – 1945 történetei

Szerkesztette: Feitl István és Ignácz Károly

A kötet tanulmányainak történész szerzői egyebek mellett azt firtatják, hogy mit jelentett az 1945-ös fordulat a nőktől, a gyerekeken át az értelmiségig a magyar társadalom legkülönfélébb csoportjainak. Továbbá, hogy miként csapódott le a változás a politikai nyelvhasználatban, illetve miféle eszmék, életfelfogások maradtak meg, vagy lettek semmivé. Mindezt úgy, hogy szerzők a regionális és az összeurópai helyzet tükrében elemzik az 1945-ös magyar társadalmi kísérletet.(Napvilág Kiadó)

Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején

Szerkeszette: Dénesi Tamás és Boros Zoltán

A bencés rend ezeréves kárpát-medencei históriája egyben Magyarország történelemkönyve is. A kötet az utolsó száz év megpróbáltatásokkal és tragédiákkal terhelt történéseit veszi sorra – a tárgyalt időszak rémségei akkor is nehezen emészthetők, ha az olvasó tisztában van azzal, hogy a népuralomnak aposztrofált diktatúra kimúltával Panonnhalmán kezdetét vette a 21. századi bencés reneszánsz. (Bencés Kiadó)

Zöld filozófia

Szerző: Roger Scruton

A konzervatív angol filozófus a környezeti kérdések, a globális éghajlatváltozás témakörét járja körbe. Extravagáns gondolatrohamai leszámolnak az ökológiai gondolkodást és a ,,zöld" mozgalmakat a balos politikai attitűddel azonosító közhelyekkel. Scruton kulcsszava a kötődés: a kötődés az otthonhoz, a sajáthoz, a helyihez, a családhoz, a tájhoz, a saját közösséghez, a nemzethez, a saját kultúrához. Ha ez az általa oikophilia szóval illetett viszony hiányzik, akkor az absztrakt és felülről lefelé irányuló megoldási javaslatok is problematikussá válnak, legyen azok kezdeményezője az állami vagy az EU-bürokrácia, vagy éppen valamelyik nagy nemzetközi NGO. (Akadémiai Kiadó)

Egy tétel születése

Szerző: Cédric Villani

A könyv egy sikeres matematikus önelemző számvetése arról, hogy miképpen sikerült eljutnia egy olyan tétel felfedezéséig, amelyért aztán a matematikusok közössége a tudományterület egyik legtekintélyesebb díjával, a Fields-éremmel tüntette ki. Részleteiben és összefüggéseiben is sokrétű jelentés a tudományos kutatói létről naplórészletekkel, e-mailekkel, beszélgetésekkel. (Typotex)